WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 12.10.2012 r.

GP.6220.1.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 11.10.2012 r. decyzji nr GP.6220.1.2011 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt, każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory.

 

 

            Stronami są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób.

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli strony zawiadamia się o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, gdy przepis szczególny tak stanowi.

 

            Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń  w Zelgniewie.

 

            Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 12.10.2012 r. do dnia 26.10.2012 r.

 

            Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 27.10.2012 r.

 

 

W załączeniu decyzja nr GP.6220.1.2011 z dnia 11.10.2012 r.

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

1)      Strona BIP Urzędu Gminy Kaczory

2)      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaczorach

3)      Tablica ogłoszeń w Zelgniewie