Informacja o możliwości składania przez kluby sportowe wniosków o udzielenie dotacji  w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory Wójt Gminy Kaczory informuje, że wnioski o przyznanie dotacji w 2012 roku wraz z załącznikami (aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni okres rozliczeniowy) można składać w terminie od dnia 18.01.2012 r. do dnia 30 stycznia 2012 r. włącznie w Urzędzie Gminy Kaczory, pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-piątek od 7.15 do 15.15. Wnioski należy złożyć na formularzu wg załącznika nr 1.

Wójt gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

 

 

Zał. nr 1 – Wniosek o przyznanie dotacji

Zał. nr 2 – Sprawozdanie

Zał. nr 3 – Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory.