WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, 08.07.2011 r.


GP-7322/4/2007


 


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy KaczoryNa podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.),

przeprowadzając strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzewina w rejonie wsi Kaczory (ul. Chodzieska), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. planie.

Każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w godz. od 7.15 do 15.15, w Urzędzie Gminy Kaczory, pok. nr 6 oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniach od 08.07.2011 r. do 29.07.2011 r. włącznie.

Wnioski lub uwagi można składać na piśmie oraz ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski