WÓJT GMINY KACZORY


Kaczory, dnia 21.06.2011 r.


GP.6220.5.2011
INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kaczorach, na działce o numerze ewidencyjnym 81/2 – obręb Kaczory.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 22.06.2011 r. do dnia 28.06.2011 r. włącznie.