WÓJT GMINY KACZORY


GP.6733.1.2011OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory


ZAWIADAMIA


o wszczęciu w dniu 08.02.2011 r. na wniosek Megawatt NW sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 70, 70-479 Szczecin, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z towarzyszącą linią teletechniczną na trasie od GPZ Krzewina do projektowanego GPZ Szydłowo, w przebiegu przez teren gmin: Kaczory (obręby geodezyjne Krzewina i Dziembowo), Ujście (obręb geodezyjny Byszki), Piła (obręby geodezyjne 38 i 40), Ujście (obręb geodezyjny Ługi Ujskie), Trzcianka (obręb geodezyjny Stobno) i Szydłowo (obręby geodezyjne: Kotuń, Pokrzywnica i Jaraczewo).


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski