Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za I kwartał 2010 r.

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Kaczory podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 

1)      Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie – nie występowały,

2)      Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę – nie występowały,

3)      Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach – nie występowały,

4)      Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych  - nie występowały,

5)      Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych – nie występowały,

6)      Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – nie występowały,

7)      Dochody pobierane przez  jednostki budżetowe gminy – nie występowały,

8)      Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa – nie występowały.