WÓJT GMINY KACZORY

 

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9, art. 33 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych: decyzji nr GP.7624-1/10 z dnia 17.03.2010 r. o umorzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie, ul Górna, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 184/8, 188, 346/3, 287  – obręb Śmiłowo.

 

          Wnioski i uwagi w sprawie wydanej decyzji administracyjnej, co do której toczyło się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 17.03.2010 r. do dnia 31.03.2010 r. włącznie.