WÓJT GMINY KACZORY

GP.7624-9/09

 

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych: wniosku o zmianę wydanej decyzji nr GP.7624-9/09 z dnia 22.02.2010 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Morzewo, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 330/2  – obręb Morzewo.

 

 

          Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 15.03.2010 r. do dnia 05.04.2010 r. włącznie.