WÓJT GMINY KACZORY

 

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie, ul Górna, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 184/8, 188, 346/3, 287  – obręb Śmiłowo.

 

 

          Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 08.01.2010 r. do dnia 29.01.2010 r. włącznie.