Kaczory, 06.10.2009 r.

GP.73311-1/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn, zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

o wydaniu w dniu 05.10.2009 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Powiatu Pilskiego, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła reprezentowanego przez Zarząd Powiatu, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego.

 

          Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.