Kaczory, dnia 27 maja 2009 r.

 


D E C Y Z J ANa podstawie art. 105 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Pile

Wójt Gminy Kaczory

umarza postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Pile wystąpił do Wójta Gminy Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego.

Wójt Gminy Kaczory wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie i wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Po uzyskaniu opinii wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czynności, które były podejmowane zostały podane do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)..

Wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2009 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 12.05.2009 r.) Zarząd Powiatu w Pile zwrócił się o umorzenie postępowania uzasadniając, że część planowanej inwestycji będzie realizowana na terenie zamkniętym. W tych okolicznościach zgodnie z przepisem art. 75 ust. 6 powołanej wyżej ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Z uwagi na powyższe postępowanie prowadzone przez Wójta Gminy Kaczory należy umorzyć jako bezprzedmiotowe, zgodnie z przepisem art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.