WÓJT GMINY KACZORY


INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na

budowie ziemnego zbiornika wodnego dla potrzeb nawadniania sadu owocowego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 61/1 - obręb Krzewina.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 24 marca 2009 roku do dnia 14 kwietnia 2009 roku.Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski