O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Kaczory zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych obwieszczenia w sprawie postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”.

 

Publicznie dostępny wykaz udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaczory bip.kaczory.com.pl

 

Data podania do publicznej wiadomości przez okres 14 dni – od dnia 6 lutego 2009 r. do dnia 20 lutego 2009 r. włącznie.

 

 

 

Kaczory, dnia 06.02.2009 r.