INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA II KWARTAŁ 2007 r.


 


Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Kaczory za okres 01.01-30.06.2007 r.


T r e ś ć

Plan na 2007 rok

Wykonanie wg stanu na 30.06.2007 r

1. DOCHODY

2. WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe


3. DEFICYT / NADWYŻKA
(1-2)

4. FINANSOWANIE (A-B)

1.
Przychody ogółem z tego:

- kredyty i pożyczki

- nadwyżka z lat ubiegłych

2. Rozchody ogółem z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek

17 346 922,00

18 228 022,00

14 186 520,00

4 041 502,00


-881 100,00


881 100,00

2 405 549,00

2 210 000,00

195 549,00

1 524 449,00

1 524 449,00

9 583 376,64

7 431 130,89

7 070 387,14

360 743,75


2 152 245,75


-868 397,48

195 549,00

0,00

195 549,00

1 063 946,48
     
1 063 946,48Kaczory, 31 lipiec 2007 r.


Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski