O G Ł O S Z E N I E
R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y
zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że
w dniu 12 sierpnia 2020 r.  o godz.  12oo (środa)
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach
odbędzie się XIV sesja Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ mgr inż. Stefan Kowal


Porządek XIV sesji:

1. Sprawy porządkowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2020 – 2026.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Kaczory.
5. Informacja o złożonych interpelacjach.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
8. Zakończenie.