ZARZĄDZENIE NR 24/2019

WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 7 czerwca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w DziembowieNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 poz. 1587) zarządza się, co następuje:


§ 1 Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziembowie, Dziembowo 148, 64-810 Kaczory.


§ 2 Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziembowie, Dziembowo 148, 64-810 Kaczory, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na stronie Internetowej Urzędu Gminy Kaczory.


§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty w Kaczorach.


§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.