Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 01.09.2017 r.

GP.6220.7.2016

 

INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Wójt Gminy Kaczory

 

informuje:

 

         o zakończeniu postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek Sady Dolina Noteci Henryk Stokłosa, Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.1.2014 z dnia 06.02.2015 r., wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie nowego ujęcia wody dla Gospodarstwa Rolnego Henryk Stokłosa w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11 – obręb Śmiłowo, gmina Kaczory,

         możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem do raportu, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS.452.1.6.3.2017 z dnia 12 maja 2017 r., w której wyżej wymieniony opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań ww. przedsięwzięcia oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.71.2017.IJ.4 z dnia 30.06.2017 r., w którym wyżej wymieniony uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie nowego ujęcia wody dla Gospodarstwa Rolnego, na działce o nr ewid. 11, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Kaczory z dnia 06.02.20215 r., znak GP.6620.1.2014,

         możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od daty ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 01.09.2017 r. do dnia 08.09.2017 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do treści przepisu art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ustawy przysługuje każdemu. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.

 

Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna
Data wprowadzenia:2017-09-01 10:33:31
Opublikował:Katarzyna
Data publikacji:2017-09-01 10:35:27
Ostatnia zmiana:2017-09-01 10:37:32
Ilość wyświetleń:945
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij