Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 01.06.2017 r.

GP.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

  • o złożeniu przez inwestora Sady Dolina Noteci Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowania administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przechowalni, sortowni wraz z przetwórnią owoców, magazynu, stacji transformatorowej oraz parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 157/13, 157/15, 157/16, 157/17, 157/18, 157/19, 157/20, 157/21, 157/28 (przed podziałem działka nr 157/22), obręb Jeziorki, gmina Kaczory,

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  • możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego przez INVEST-EKO ul. Keplera 1, 60-159 Poznań oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (obejmującą wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami),

  • możliwości składania uwag i wniosków.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. w dniach od 01.06.2017 r. do dnia 01.07.2017 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że na wniosek właściciela działka nr 157/22 została podzielona na działki o numerach 157/28 i 157/29. Planowaną inwestycją objęta jest wydzielona działka nr 157/28.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Jeziorkach.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2017-06-01 12:46:38
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2017-06-01 12:47:29
Ostatnia zmiana:2017-06-01 12:47:40
Ilość wyświetleń:880

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij