UCHWAŁA Nr VII/54/ 2015

RADY GMINY KACZORY

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.2), w związku z Uchwałą Nr XXIII/163/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 


§ 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory, zwane w dalszej części uchwały „Studium”.

§ 2. Studium obejmuje swym zasięgiem obszar w granicach administracyjnych Gminy Kaczory.

§ 3. Integralnymi załącznikami do uchwały są kolejno:

  1. tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory”, stanowiący Załącznik Nr 1;

  2. rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory. Uwarunkowania”, w skali 1:10 000, stanowiący Załącznik Nr 2;

  3. rysunek „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory. Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, w skali 1:10 000, stanowiący Załącznik Nr 3;

  4. rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaczory w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory, stanowiące Załącznik Nr 4.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/41/99 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774 i poz. 1265